Nieuws

Leden
> Praesidium
> Docenten
> Oud-Praesidia
> Ereleden
> Alumni

Agenda

Bedrijven Avond
> 2005-2006
> 2006-2007
> 2007-2008
> 2008-2009
> 2009-2010
> 2011-2012
> 2012-2013

Sport
> Voetbal
> Volleybal

Media
> Fotoalbum
> Kringlied
> Statuten

Communicatie
> Forum
> Contact
> Credits

Links

Sponsors

Cursusdienst

 
     

Umicore
Stip
Air Liquide
 
  Media > Statuten      
     
 
  Stichting Art.1  
  Art.1 S-kring werd gesticht in het academiejaar 1957-58. De idealen van de S-kring zijn creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit. Deze zijn de voornaamste leefregels die op elk moment moeten gerespecteerd worden (kringavond, ...).
Het doel van de S-kring is het organiseren van allerhande activiteiten voor alle studenten, die de opleiding tot master in de industriële wetenschappen chemie/biochemie volgen. Deze hebben op hun beurt tot doel creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit te bevorderen en dit in de zo ruimst mogelijke zin van het woord.
De S-kring heeft niet tot doel winst te maken en moet toelaten activiteiten te doen aan verminderde prijs. Wel moet zij in haar eigen middelen kunnen voorzien.
 


  Leefregels Art.2 tem 12  
  Art.2 De kleuren van de S-kring zijn blauw, wit en blauw. Zij symboliseren respectievelijk water, ijs en lucht.  
  Art.3 De mogelijke vormen van lidmaatschap zijn:
1) lid: activiteiten aan ledenprijs, recht op een krantje, stemrecht (cfr. Art.12)
2) erelid: activiteiten aan ledenprijs, recht op een krantje, geen stemrecht.
 
  Art.4 De S-kring bestaat uit bestuursleden en leden: bestuursleden: het praesidium bestaande uit praeses, vice-praeses, quaestor en ab-actis, feestleider en sport en cultuur, PR en redactor; het jaar dat de S-kring een lustrumjaar heeft wordt dit verrijkt met een lustrumpraeses; leden: alle studenten, die de opleiding tot master in de industriële wetenschappen chemie/biochemie volgen aan het De Nayer instituut.  
  Art.5 1) ere-leden dienen lidgeld te betalen per academiejaar.
2) Pro-senioren zijn ereleden en zijn vrij lidgeld te betalen.
3) Het praesidium kan ereleden aanstellen die vrij zijn om te betalen.
 
  Art.6 Uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren door de algemene vergadering.  
  Art.7 Geen enkel lid, ontslaggevend of uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid hebben recht op maatschappelijk bezit van de kring.  
  Art.8 Het praesidium neemt de leiding van de kring op sociaal, economisch, administratief en organisatorisch vlak op zich.  
  Art.9 Ieder lid van het praesidium draagt een breed lint, als teken van erkenning, niet van meerwaardigheid. Deze linten zijn naar het model van de codex uitgegeven door KVHV Leuven. Zij vermelden de functie (bv.praeses) en het jaartal (bv. 1957-58) boven het schild. Slechts oud-praesidium leden hebben het recht hun brede lint nog te dragen.  
  Art.10 Elke wijziging van de statuten wordt meegedeeld via de eerstvolgende nieuwsbrief.  
  Art.11 Alle beleidsproblemen of conflicten kunnen opgelost worden via de algemene vergadering. Een motie van wantrouwen kan ten alle tijden door elk lid ingediend worden bij (iemand van) de algemene vergadering.  
  Art.12 Wanneer het praesidium wenst te veranderen van stamcafé dient dit goedgekeurd te worden op een algemene vergadering.  


  Verkiezingen Art.13 tem 22.4  
  Art.13 Op het einde van het academiejaar wordt er een nieuw praesidium gekozen. Dit gebeurd tijdens de verkiezingscantus. De kandidaten moeten tijdens dat academiejaar lid zijn van de S-kring en tijdens dat academiejaar ingeschreven zijn aan het De Nayer instituut. Zij moeten met de andere leden overeenkomen en in samenspraak met de mede-praesidiumleden kunnen organiseren. Zij mogen hun gezag nooit misbruiken door het opleggen van bepaalde beslissingen die indruisen tegen de mening van de rest van het praesidium of tegen de regels van de kring.  
  Art.14 Het aantal kandidaten is onbeperkt.  
  Art.15 Kandidaten moeten hun kandidatuur tenminste 24 uur voor de verkiezingen kenbaar maken aan het huidige praesidium.  
  Art.16 Het praesidium kan echter nog kandidaten ontvankelijk verklaren op de dag van de verkiezingen.  
  Art.17 De functies worden één voor één en onafhankelijk van elkaar gekozen.  
  Art.18 De verkiezingen worden geleid door de praeses (aftredende praeses voor verkiezing van de nieuwe praeses, nieuwe praeses voor verkiezing van de andere functies).  
  Art.19 De stemming is geheim en gebeurt met ongemerkte stembriefjes.  
  Art.20 De stemmingen:  
  Art.20.1 Er zijn drie stemronden.Als een kandidaat in de eerste ronde van de stemmingen 2/3 van de stemmingen heeft, is hij/zij verkozen voor het volgend academiejaar.  
  Art.20.2 Na de eerste ronde blijven er maximaal 2 kandidaten over, die met de meeste voorkeurstemmen. Indien er ex-aequo’s zijn, kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden. Er volgt een tweede ronde.  
  Art.20.3 Om winnend kandidaat te worden van de tweede ronde moet men 2/3 van de stemmen hebben. Zoniet volgt er een derde ronde. Wie bij de derde ronde de helft + 1 stemmen haalt, is verkozen.  
  Art.20.4 Indien er echter nog geen beslissing gevallen is, heeft de huidige praeses de definitieve beslissing.  
  Art.20.5 Enkel zij die lid van de S-kring zijn hebben stemrecht.  
  Art.20.6 Kandidaten hebben geen stemrecht voor de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen.  
  Art.20.7 Enkel volgende personen hebben recht tot spreken:
1) Kandidaten:
a) om zich voor te stellen
b) om een wederwoord
2) Praeses om de verkiezingen te leiden
3) Pro-senioren.
 
  Art.20.8 Een kandidaat moet aanwezig zijn op de verkiezingen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als de kandidaat een geldige reden kan aanbrengen goedgekeurd door de praeses.  
  Art.21 De verkozen kandidaat moet trouw zweren aan de statuten, de stichters en de oud-senioren van de kring, door eedaflegging.  
  Art.22 Kan een kandidaat zijn functie niet meer uitoefenen (overlijden, geweigerd, ...), dan wordt door het praesidium of:  
  Art.22.1.a de kandidaat die bij de gewone verkiezingen bijna de meest stemmen had, zal aangesteld worden (indien mogelijk)  
  Art.22.1.b er nieuwe verkiezingen gehouden worden voor die functie, en wel uit de kandidaten die aan de gewone verkiezingen hebben deelgenomen  
  Art.22.1.c er nieuwe verkiezingen gehouden worden voor die functie, waarbij iedereen zich kandidaat mag stellen die onder art. 12 valt  
  Art.22.2.a wil de kandidaat uit art. 21.1a de functie uitvoeren, dan worden de leden ten laatste een week later op de hoogte gebracht; de lintoverdracht gebeurt op de eerstvolgende cantus. Wil deze kandidaat de functie niet uitvoeren, dan wordt de procedure van art.21.1c toegepast.  
  Art.22.2.b Is deze kandidaat reeds een praesidiumlid bij de S-kring, en wil hij de vacante functie uitvoeren, dan wordt een nieuwe kandidaat gezocht bij de kandidaten voor diens functie.  
  Art.22.3.a Worden er nieuwe verkiezingen gehouden dan worden alle stemgerechtigden op de hoogte gebracht (evenals van datum en plaats) op de wijze die de praesidium vergadering beslist. Voor deze verkiezingen gelden dezelfde regels als voor de gewone verkiezingen.  
  Art.22.3.b Deze verkiezingen gebeuren op een extra cantus en de eedaflegging en de lintoverdracht gebeurt direct na elke verkiezing.  


  Algemene Vergadering Art.23 tem 30  
  Art.23 De algemene vergadering kan ten alle tijde bijeen geroepen worden door een van de leden ervan, die dit meedeelt aan de praeses.  
  Art.24 Alle leden van de algemene vergadering moeten hiervan schriftelijk verwittigd worden (alsook van de agenda) door het praesidium ten minste 1 week op voorhand.  
  Art.25 De algemene vergadering bestaat uit:
1) Het huidig praesidium
2) De oud-senioren van de laatste 3 jaar, die geen praesidiumfunctie meer uitoefenen bij de S-kring.
 
  Art.26 Aangezien de algemene vergadering minimum uit acht personen moet bestaan, zullen de oud-senioren bij het wegvallen van een van hen een andere oud-senior aanduiden om zich te laten vervangen.  
  Art.27 Zij is bevoegd tot:
1) wijziging van de statuten
2) uitsluiting van leden
3) Ontbinden van de vereniging na unanimiteit van de aanwezigen
4) het recht tot inkijken van de boekhouding, met als eventueel gevolg dat het praesidium, dat de volle verantwoordelijkheid draagt, hierbij wordt onlast of vervolgd. Vervolging of ontlasting gebeurt als 2/3 van de oud-senioren ervoor kiezen; hierover wordt niet geoordeeld door het huidig praesidium
5) behandelen van een motie van wantrouwen
6) afschaffen van een praesidiumfunctie of creëren van een nieuwe praesidiumfunctie
7) Het nemen van beslissingen bij het wegvallen van een praesidiumlid
8) Benoemen van ere-praesides en ere-commilitones.
 
  Art.28 Deze beslissingen worden steeds genomen met 2/3 meerderheid, tenzij anders vermeld.  
  Art.29 Deze beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register en worden ondertekend door alle aanwezigen. Dit register wordt bewaard bij de praeses van het lopende academiejaar, en kan op ieder moment ter inzake gegeven worden aan alle leden. Een kopie van het register verblijft bij alle leden van de algemene vergadering en 1 exemplaat zit in het kringarchief.  


  Archief Art.30  
  Art.30 Het kringarchief dient volgende zaken te bevatten:
a) De boekhouding van minstens 5jaar. Deze dient in dezelfde aard gemaakt te worden als de jaren voordien. Dit betekent het bijhouden van een excell-file van alle activiteiten en de rekeningen van deze activiteiten.
b) Een sponsordosier, de bijhorende geschiedenis van al de voorgaande sponsoring en de contactgegevens van de sponsors.
c) Een gegevenslijst van de oud-praesidiumleden
d) Het register en de ondertekende statuten.
e) Een kopie van het verslag en de agenda van de algemene vergadering.
 


  Besluit uit laatste algemene vergadering Art.31  
  Art.31 De laatste algemene vergadering werd gehouden in het jaar 2012-2013 onder leiding van Tim Severijns
Er werd beslist dat de S-kring in niet-lustrumjaren elk jaar 500€ stort naar de spaarrekening. Zodat er 2000€ vrijkomt in het lustrumjaar. Dit kan bebruikt worden om de lustrumweek en het galabal mee te organiseren.
 
 
   
 
Copyright S-Kring 2005-2021